Şartlar & Koşullar

Aşağıda yazılı olan işbu Şartlar ve Koşullar, sitemiz üzerinden yapılan her türlü kullanım, üyelik, alışveriş ve diğer işlemler için kullanıcı tarafından kâbul edilmiş sayılmaktadır. Sitemizi ziyaret eden ya da sitemizden alışveriş yapan internet kullanıcılarının aşağıda belirtilmiş olan firmamız web sitesini kullanım kurallarına uyacağını kabûl ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan tüm kuralları dikkatli okuyunuz.

 

ZİYARET VE KULLANMA İLE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar


a) www.damlaevdekorasyon.com internet sitesinin faâliyetini îfâ eden Gümüşpınar Mahallesi Pekşen Sokak No: 11/B Soğanlık, Kartal İSTANBUL adresinde mukim Damla Ev Dekorasyon (bundan sonra “Firma” olarak adlandırılacaktır).


b) http://www.damlaevdekorasyon.com adresinde yayın yapan internet sitesini (bundan sonra “Site” olarak adlandırılacaktır) kullanan, üye olan, alışveriş yapan internet kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak adlandırılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sayfada yayınlanan sözleşme, firma ile kullanıcı arasındaki iletişim, kullanma ve faydalanma haklarının belirlenmesi içindir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Kullanıcı, siteyi kullanırken, üye olurken ya da alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin Yasalar önünde doğru olduğunu, gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgiler nedeniyle firma tarafından uğranılan tüm zararları derhâl ve aynen tazmin edeceğini kabûl, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Siteyi kullanan kullanıcılar, site dâhilindeki hizmetlerden faydalanmaları için oluşturulan şifreyi başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, temlik edemez ya da başkası tarafından kullandıramaz. Mezkûr şifreyi kullanma ve koruma hakkı bizzat kullanıcıya aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk ve üçüncü kişiler ile firmaya karşı ileri sürülebilecek talepler ve iddialara karşı, firmanın her türlü tazminat ve muhtelif talep hakkı mahfuzdur.

 

3.3. Kullanıcı, siteyi kullanırken ilgili Yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bu hükümleri ihlâl etmemeyi baştan kabûl ile taahhüt eder. Aksi durumlarda da, doğacak tüm hukukî ve cezaî sorumluluk kullanıcıyı bağlar.

 

3.4. Kullanıcı, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve tâciz edici şekilde, Yasa hükümlerine aykırı bir amaç için, üçüncü kişilerin fikrî ve telif haklarına tecâvüz edecek biçimde kullanamaz. Kullanıcı, bilgisayar virüs yazılımları olarak ifâde edilen spam, virüs, truva atı vb. gibi programlar ile başkalarının hizmetlerini kısıtlamaya çalışamaz, sitenin faâliyetlerini durdurmaya çalışamaz. Ayrıca kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kâbul etmiştir. Aksi hâlde doğacak hukukî ve cezaî sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

 

3.5. Sitenin muhtelif alanlarında kullanıcılar tarafından beyan edilenler ya da yazılanlar, kullanıcının kendi fikir ve düşüncelerini kapsamaktadır ve sâdece kullanıcının kendisini bağlar. Bu beyanların firma ile hiçbir bağlantısı ve ilgili bulunmamaktır. Kullanıcının beyan edeceği fikirler doğrultusunda üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

3.6. Firma, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcının yazılım ile verilerine gelebilecek zararlardan ötürü sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı, sitenin kullanılmasından ötürü uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle firmadan tazminat talep etmemeyi peşinen kabûl ve taahhüt eder.

 

3.7. İşbu sözleşmedeki maddelerden bir veya birkaçını ihlâl eden kullanıcı, bu ihlâl nedeniyle şahsen sorumlu olup, firmayı mezkûr ihâllerin hukukî ve cezaî boyutlarından ârî tutacaktır. Ek olarak, sözü geçen ihlâl olması ve olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi dâhilinde, firmanın kullanıcıya karşı tazminat talebi mahfuzdur.

 

3.8. Firma, uygun gördüğü her durum ve zamanda tek taraflı olarak kullanıcının üyeliğini ve bilgilerini silme hakkı vardır. Kullanıcı, bu tasarrufu önceden kabûl eder. Bu durumda firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

 

3.9. Sitenin tasarım ve yazılımları firmanın uhdesinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikrî mülkiyet hakları ilgili Yasalarca koruma altında olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz olarak kullanılamaz, iktisap edilemez ya da değiştirilemez. Sitede adı geçen başkaca şirketler ve ürünler ise, sâhiplerinin ticârî markalarıdır ve ayrıca fikrî mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadırlar.

 

3.10. Firma tarafından, sitenin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ile IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat ile siteyi ziyaret esnâsında erişilen sayfalar ve siteye direkt bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Firma, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Firma, üyenin site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.11. Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında firma tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, firma iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına firma iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, firma iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, firma iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece firma iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabûl eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddî ve/veya mânevî menfî ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve firma iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını kabûl ve beyan eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini firmanın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.12. Firma, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya firmaya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) firmanın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hâllerde açıklayabilir.

 

3.13. Firma ve iştiraki web sitesinin, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedârik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabûl etmiş sayılır.

 

3.14. Firma, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya sitede kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. Firma, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16. Taraflar, firmaya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, misafir olarak siteyi ziyaret edilen durumlar hâriç, kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya firma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlâl etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Kullanıcının, siteyi ziyaret etmesi ya da üyelik kaydı yapması işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabûl ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, kullanıcının siteyi ziyaret ettiği anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.